Regulaminy


REGULAMIN SPRZEDAŻY USŁUG

Niniejszy regulamin określa warunki, zasady oraz przebieg sprzedaży usług, realizowanych na serwerze rajmc.pl w grze Minecraft.

 

§1 Definicje

 1. Regulamin - Niniejszy regulamin sprzedaży usług.
 2. Usługobiorca - osoba fizyczna lub prawna posiadająca zdolność do podejmowania czynności prawnych.
 3. Usługodawca - Daniel Kłapiński zamieszkały w Dziećmorowicach 58-308, na Osiedlu Słonecznym 11; email: kontakt.rajmc@gmail.com.
 4. Usługa - usługa świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwera, do skorzystania z której konieczne jest posiadanie przez Usługobiorcę gry Minecraft.
 5. Konto - konto Usługobiorcy założone na Serwerze rajmc.pl w grze Minecraft, na którym zostanie wykonana usługa.
 6. Nick - nazwa konta Usługobiorcy na Serwerze rajmc.pl w grze Minecraft, na którym zostanie wykonana usługa.
 7. Serwer - serwery komputerowe prowadzone przez usługodawcę, z których można skorzystać za pośrednictwem gry Minecraft, na podstawie Regulaminu korzystania z serwera.
 8. Tryby gry - podserwery głównego Serwera, oferujące rózne rodzaj rozgrywki.
 9. Regulamin korzystania z Serwera - regulamin, który opisuje zasady korzystania z Serwera, znajdujący się na stronie rajmc.pl pod zakładką Regulamin.
 10. Strona internetowa - zasób sieciowy indentyfikowany za pomocą domeny internetowej, który umożliwia zakup Usług za pośrednictwem urządzenia końcowego.
 11. Umowa sprzedaży - Umowa sprzedaży Usługi zawarta na odległość na zasadach określonych w Regulaminie, między Usługodawcą a Usługobiorcą.
 12. Operator płatności - Pośrednik płatności internetowych I sprzedaży Usług Usługobiorcy; ePłatności sp. z o.o. sp. k. ul. 27 Stycznia 9 34-120 Andrychów NIP: 5512627897 REGON: 366165170 KRS: 0000655383.

 

§2 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin stanowi kompleksową całość I żadna z jego części nie powinna być interpretowana osobno;
 2. Usługobiorcą może być:
 3. pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej;
 4. pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej;
 5. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej, która jest uprawniona do podejmowania decyzji, oraz zaciągania zobowiązań w imieniu Partnera.
 6.  Do skorzystania ze Strony internetowej celem zakupu usług, konieczne jest: posiadanie komputera lub innego urządzenia obsługującego przeglądarkę internetową; posiadanie dostępu do łącza internetowego; posiadanie Konta na Serwerze, na którym ma zostać wykonana Usługa; posiadanie adresu email, na który zostanie wysłane potwierdzenie transakcji; posiadanie środka płatniczego do opłacenia Usług; karty płatniczej lub kodu paysafecard.
 7. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§3 Usługi

 1. Usługobiorca jest odpowiedzialny za poprawność treści, które podaje podczas realizacji zamówienia, celem skorzystania z Usług.
 2. Do skorzystania z Usług przez Usługobiorcę konieczne jest posiadanie Konta na Serwerze, na którym ma zostać wykonana usługa; posiadanie gry Minecraft; posiadanie komputera lub innego urządzenia obsługującego wersję gry Minecraft, na której jest Serwer; posiadanie łącza internetowego pozwalającego na rozgrywkę online; nieposiadanie blokady konta na Serwerze oraz danym Trybie gry (tzw. Ban).
 3. Usługobiorca, który zakupił Usługę, może utracić do Niej dostęp w przypadku otrzymania blokady Konta na Serwerze lub danym Trybie gry (tzw. Ban), otrzymanej za złamanie Regulaminu korzystania z Serwera, oraz może utracić dostęp w przypadku zamknięcia danego Trybu gry lub Serwera.
  4. Usługi oznaczone nazwą "na zawsze", będą dostępne dla Usługobiorcy do czasu wyłączenia bądź przeorganizowaniu danego Trybu gry.

 

§4 Płatność i realizacja zamówień

 1. Informacje na temat Usług na Stronie internetowej, stanowią ofertę Usługodawcy zawarcia umowy sprzedaży Usługi.
 2. Usługobiorca ma możliwość przyjęcia oferty poprzez wysłanie płatnej wiadomości SMS Premium, na numer podany przy ofercie na Stronie internetowej. 
 3. Usługobiorca może przyjąć ofertę, dokonując przelewu za pośrednictwem Operatora płatności, podając prawidłowy kod paysafecard w odpowiednim miejscu lub wysyłając wiadomość SMS o specjalnej treści na wskazany przy ofercie numer. Przy każdej Usłudze reprezentowanej na Stronie internetowej, jest podana Cena oraz miejsce, gdzie Usługobiorca musi podać prawidłowe dane celem zakupu Usługi.
 4. Po zrealizowaniu płatności przez Usługobiorcę za pośrednictwem Operatora płatności lub wprowadzeniu na stronę specjalnego kodu z wiadomości SMS wysłanej na podany przy ofercie numer, Usługodawca niezwłocznie aktywuje daną Usługę na koncie, którego Nick został podany wcześniej na Stronie internetowej.

 

§5 Reklamacje

 1. Usługobiorca może zgłosić reklamacje drogą mailową (kontakt.rajmc@gmail.com), w przypadku problemów związanych z otrzymaniem zakupionej Usługi.
 2. Usługobiorca w ramach zgłoszenia reklamacji powinien wysłać mail do Usługodawcy, zawierający następujące elementy:
 3. Powód zgłoszenia reklamacji;
 4. Konto (Nick), na którym miała zostać wykonana Usługa;
 5. Tryb gry na którym miała zostać wykonana Usługa;
 6. Żądania wobec Usługodawcy;
 7. Zastrzeżenia względem Usługi;
 8. Dowód zakupu Usługi przez osobę składającą reklamację;
 9. Imię I nazwisko Usługobiorcy.
 10. Usługodawca rozpatrujący reklamację zastrzega Sobie prawo, do poproszenia Usługobiorcy zgłaszającego reklamację o dowód potwierdzający tożsamość (tj. Skan dowodu osobistego lub paszportu), w celu zweryfikowania spełnienia przez Usługobiorcę Regulaminu oraz zakupu Usługi.
 11. Usługodawca rozpatrzy reklamację Usługi w terminie do 14 (czternaście) dni.
 12. Usługodawca ma prawo odmówić Usługobiorcy rozpatrzenia reklamacji, w przypadku złamania Regulaminu płatności przez stronę reklamującą.
 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmówić Usługobiorcy rozpatrzenia reklamacji, w przypadku niepoprawnie napisanego zgłoszenia reklamacji.

    

§6 Odstąpienie od umowy

 1. Usługa jest aktywowana automatycznie, po potwierdzeniu wpłaty przez Operatora płatności. Aktywacja usługi jest świadczeniem, które rozpoczyna się na wyraźne żądanie Usługobiorcy złożone przed upływem terminu odstąpienia, dlatego Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

 

§7 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuję od dnia 01.11.2020.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji Regulaminu. Wszystkie zakupy Usług zrobione przed modyfikacją Regulaminu, zostaną zrealizowane zgodnie z Regulaminem obowiązującym w czasie zakupu Usługi przez Usługobiorcę.
 3. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy uzyskanych przez Usługodawcę w ramach zawarcia Umowy sprzedaży lub innych okolicznościach zawartych w Regulaminie sprzedaży jest Usługodawca.
 4.  Dane osobowe przetwarzane będą przez Usługodawcę wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz innych celach określonych w Regulaminie sprzedaży, przy czym Usługobiorcy przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Sprzedawca nie przekazuje, nie sprzedaje I nie udostępnia danych osobowych Usługobiorców innym osobom oraz instytucjom, chyba że dzieje się to za zgodą Usługodawcy lub na wniosek uprawnionych organów, w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę przepisów prawa

 

 

 

Daniel Kłapiński
Email: kontakt.rajmc@gmail.com
58-308 Dziećmorowice
Os. Słoneczne 11


---------------------------------------